Art. 1 Postanowienia ogólne

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja UNIQA” (zwana dalej Fundacją) została ustanowiona przez Spółkę UNIQA Towarzystwo Ubez- pieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 271543 (zwaną dalej Fundatorem).
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu Funda- cji (zwanego dalej Statutem), jak też zasad ładu korporacyjnego oraz zasad etycznych Fundatora.

Art. 2 Siedziba fundacji i teren jej działalności

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W obrocie zagranicznym nazwa Fundacji i jej skrót mogą być tłumaczone na języki obce.

Art. 3 Czas trwania fundacji

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Art. 4 Cele działalności fundacji

 1. Fundacja została powołana do realizacji celów społecznie użytecznych poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w następujących obszarach:
  1) edukacji, oświaty i wychowania;
  2) zdrowia fizycznego i psychicznego;
  3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
  4) promocji i organizacji wolontariatu;
  5) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, z wyjątkiem działalności gospodarczej, z której zyski są przeznaczane na realizację jej zadań statutowych, stanowiącej działalność akcesoryjną w stosunku do działalności pożytku publicznego, na zasadach określonych w art. 7.
 3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
  1) promowanie celów, do których Fundacja została powołana, w tym poprzez kampanie medialne, informacyjne i inne akcje społeczne, które mogą być prowadzone również w mediach społecznościowych;
  2) organizowanie szkoleń, warsztatów i działań mentoringowych;
  3) realizacja projektów badawczych;
  4) działalność wydawnicza, w tym wydawanie książek, broszur, periodyków;
  5) przygotowywanie i produkcja filmów, nagrań dźwiękowych, muzycznych i video;
  6) prowadzenie, organizacja i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, szkoleniach lub innych wydarzeniach publicznych;
  7) organizacja zbiórek pieniężnych i rzeczowych przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji;
  8) organizowanie i udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego w formie stypendiów, grantów lub bezzwrotnej pomocy, w szczególności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, uczniów i studentów, dzieci i młodzieży, osób dotkniętych trudną sytuacją życiową lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób w trudnej sytuacji zdrowotnej.
 4. W celu realizacji przedsięwzięć statutowych Fundacja może współdziałać z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego bądź innymi podmiotami oraz wspierać ich działalność.
 5. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje lub stowarzyszenia polskie lub zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
 6. Zarząd Fundacji może doprecyzować zasady i warunki realizacji celów statutowych poprzez ustanowienie regulaminów wewnętrznych Fundacji.

Art. 5 Działalność fundacji

Fundacja prowadzi działalność poprzez:
1) nieodpłatną działalność pożytku publicznego;
2) odpłatną działalność pożytku publicznego;
3) działalność gospodarczą;
z rachunkowym wyodrębnieniem tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Art. 6 Działalność pożytku publicznego

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w szczególności w zakresie:
1) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2) działalności charytatywnej;
3) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
4) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
5) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej;
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
12) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
14) ratownictwa i ochrony ludności;
15) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
16) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
17) promocji i organizacji wolontariatu;
18) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
19) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Art. 7 Działalność gospodarcza fundacji

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji jest jedynie działalnością akcesoryjną w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w następującym zakresie:
  1) Wydawanie książek PKD 58.11.Z;
  2) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z;
  3) Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z;
  4) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 58.29.Z;
  5) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.11.Z;
  6) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi PKD 59.12.Z;
  7) Działalność związana z dystrybucją i produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.13.Z;
  8) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 62.01.Z;
  9) Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z;
  10) Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z;
  11) Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z.
 5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności, w którym prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.

Art. 8 Majątek fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, na który składają się środki pieniężne w kwocie 10 000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych) przyznane w oświadczeniu woli Fundatora o ustanowieniu Fundacji.
 2. Majątek Fundacji poza funduszem założycielskim, o którym mowa w ust. 1, mogą stanowić środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

Art. 9 Dochody Fundacji

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  1) świadczeń Fundatora;
  2) świadczeń osób prawnych polskich i zagranicznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  3) świadczeń osób fizycznych;
  4) dotacji, subwencji i grantów;
  5) zbiórek publicznych, loterii, aukcji, imprez charytatywnych;
  6) spadków, darowizn i zapisów;
  7) środków wypracowanych przez majątek zgromadzony przez Fundację;
  8) statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  9) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 2. Dochody Fundacji w całości przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku gdy długi spadkowe przekraczają wartość majątku spadku, a składniki spadku nie przedstawiają znaczącej wartości dla Fundacji, Zarząd Fundacji odrzuca spadek.
 4. Fundacja nie może podejmować działań polegających na:
  1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków Rady Fundacji, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
  2) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;
  3) wykorzystywaniu majątku na rzecz Fundatora, członków Rady Fundacji, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;
  4) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Rady Fundacji, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Art. 10 Rachunkowość fundacji

 1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli znajdują one zastosowanie.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady tworzenia i wykorzystania funduszy celowych określają ich regulaminy, każdorazowo uchwalane przez Zarząd.
 4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2023 r.

Art. 11 Władze fundacji

 1. Władzami Fundacji są:
  1) Rada Fundacji;
  2) Zarząd Fundacji.
 2. W skład władz Fundacji mogą wchodzić wyłącznie osoby o nieposzlakowanej opinii, nieskazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Rada Fundacji może powoływać inne organy i określać ich kompetencje na zasadach określonych w Statucie.

Art. 12 Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym, niezależnym od Zarządu Fundacji organem, którego obowiązkiem jest nadzór i kontrola nad Fundacją oraz Zarządem Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Rada Fundacji odpowiada za stały i całościowy nadzór nad działalnością Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu. Dla tych celów członkowie Rady Fundacji mają w szczególności prawo do dokonywania inspekcji ksiąg handlowych oraz do dostępu do wszelkich dokumentów i zapisów dotyczących działalności Fundacji.
 4. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji może powierzyć część lub całość swoich obowiązków innemu członkowi Rady Fundacji.
 5. Rada Fundacji może doprecyzować zasady swojego działania poprzez uchwalenie swojego regulaminu, zatwierdzanego przez Fundatora.
 6. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 (trzech) i co najwyżej 11 (jedenastu) członków wybieranych przez Fundatora na czteroletnią kadencję. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje Fundator. Każdy z członków Rady Fundacji posiada jeden głos w Radzie.
 7. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundacji zatwierdzającego roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji i roczne sprawozdanie finansowe Fundacji za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Fundacji, jeżeli takie jest sporządzane.
 8. Fundator ma również prawo do odwołania członków Rady Fundacji w dowolnym czasie bez odszkodowania.
 9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci członka Rady Fundacji lub odwołania przez Fundatora. W takim przypadku wygasa również mandat członka Rady Fundacji.
 10. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem zasad określonych w ust. 11– ust. 13 poniżej.
 11. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w znaczeniu nadanym w art. 14 ust. 4. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Fundacji wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
 12. W przypadku równości głosów przewodniczącemu Rady Fundacji przysługuje głos rozstrzygający.
 13. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.
 14. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnioną funkcję. Członkowie Rady Fundacji mogą również pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu oraz uzyskiwać zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów.

Art. 13 Kompetencje Rady Fundacji

Do kompetencji Rady Fundacji należą:
1) uchwalanie zmian w Statucie Fundacji;
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
3) ustalanie głównych kierunków działania Fundacji, zarówno stałych jak i czasowych;
4) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji;
5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
6) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Fundacji;
7) analiza i ocena prac Zarządu Fundacji, przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, jak też rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, o ile ich sporządzenie jest wymagane zgodnie z przepisami o rachunkowości, a także udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
8) zajmowanie stanowiska w sprawie działań Fundacji, samodzielnie lub na wniosek Zarządu;
9) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planowanego rocznego budżetu;
10) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Rady Fundacji w stosunkach z Zarządem Fundacji.

Art. 14 Posiedzenia Rady Fundacji

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają co najmniej raz na 6 miesięcy.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący samodzielnie lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady Fundacji powiadamia się jej członków za pomocą środków komunikacji na odległość.
 3. W posiedzeniu Rady Fundacji można uczestniczyć również z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 4. Przez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość uważa się w szczególności:
  1) telefon lub smartfon;
  2) telekonferencje lub wideokonferencje z użyciem aplikacji komputerowych lub aplikacji smartfonowych;
  3) pocztę elektroniczną (e-mail);
  4) inne środki komunikacji elektronicznej.
 5. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu Fundacji oraz inne osoby zaproszone przez Radę Fundacji.

Art. 15 Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację wobec osób trzecich, przed sądami oraz przed innymi władzami, o ile uprawnienie to nie jest ograniczone wobec Fundacji Statutem bądź uchwałami Rady Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji podejmuje wszelkie decyzje dotyczące Fundacji, o ile jego kompetencje w tym zakresie nie są ograniczone postanowieniami Statutu lub uchwałami Rady Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 2 (dwóch) i co najwyżej 8 (ośmiu) członków wybieranych przez Radę Fundacji na okres 3 (trzech) lat. Dopuszcza się powtórny wybór w skład Zarządu Fundacji. Rada Fundacji wybiera spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu. Pierwszy Zarząd Fundacji powołany jest przez Fundatora.
 5. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundacji zatwierdzającego roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji i roczne sprawozdanie finansowe Fundacji za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, jeżeli takie jest sporządzane.
 6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci członka Zarządu lub odwołania przez Radę Fundacji. W takim przypadku wygasa również mandat członka Zarządu Fundacji.
 7. Każdy z członków Zarządu Fundacji może być odwołany w dowolnym czasie przez Radę Fundacji bez odszkodowania, nie pozbawia go to przy tym roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego go z Fundacją. Rada Fundacji może ponadto poprzez uchwały zmieniać lub zawieszać prawa przysługujące poszczególnym członkom lub całemu Zarządowi Fundacji w stosunkach wewnętrznych Fundacji.
 8. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.
 9. Zarząd Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Zarządu Fundacji podejmowane są w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.
 10. W przypadku podejmowania uchwały za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w art. 16 ust. 4, Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona przesyła wszystkim pozostałym członkom Zarządu Fundacji informację o przeprowadzeniu głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wraz z projektem uchwały oraz wyznacza stosowny termin na oddanie głosu.
 11. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów przeważający jest głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 12. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który jest zatwierdzony przez Radę Fundacji.
 13. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnioną funkcję.
 14. Członkowie Zarządu Fundacji zobowiązani są do przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji na każde żądanie Rady Fundacji w terminie 14 dni od każdego takiego wezwania.

Art. 16 Posiedzenie Zarządu Fundacji

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają co najmniej raz na 6 miesięcy.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes samodzielnie lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu powiadamia się członków Zarządu za pomocą środków komunikacji na odległość.
 3. W posiedzeniu Zarządu Fundacji można uczestniczyć również z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 4. Za środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość uważa się w szczególności:
  1) telefon lub smartfon;
  2) telekonferencje lub wideokonferencje z użyciem aplikacji komputerowych lub aplikacji smartfonowych;
  3) pocztę elektroniczną (e-mail);
  4) inne środki komunikacji elektronicznej.
 5. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą brać udział członkowie Rady Fundacji z głosem doradczym oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Fundacji.

Art. 17 Kompetencje Zarządu Fundacji

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą w szczególności:
  1) bieżące prowadzenie działalności ze szczególnym uwzględnieniem celów i zadań Fundacji;
  2) zarządzanie majątkiem Fundacji, w tym przyjmowanie darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów;
  3) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz rocznego budżetu Fundacji;
  4) realizowanie szczególnych dyspozycji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź postanowieniami Statutu;
  5) sporządzenie i przedkładanie Radzie Fundacji do zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji, o ile ich sporządzenie jest wymagane zgodnie z przepisami o rachunkowości, w terminie 3 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego;
  6) realizowanie zadań i celów statutowych Fundacji;
  7) uchwalanie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego niezastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach lub w Statucie do właściwości Rady Fundacji;
  8) określenie struktury organizacyjnej Fundacji i definiowanie obszarów odpowiedzialności poszczególnych osób lub jednostek;
  9) zarządzenie kwestiami personalnymi (kadrowymi) związanymi z pracownikami lub współpracownikami Fundacji;
  10) ustalanie zasad zatrudniania i wysokości wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie innych umów;
  11) kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji i odpowiedzialność za wyniki działalności gospodarczej, jeśli jest prowadzona.
 2. Każdy członek Zarządu Fundacji ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Każdy członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak przed załatwieniem danej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.
 3. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Fundacji wymagana jest uprzednia zgoda Rady Fundacji dokonana w formie uchwały.
 4. Za sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Fundacji uważa się w szczególności:
  1) zaciąganie i zawieranie umów kredytów lub pożyczek o wartości przewyższającej kwotę 500 000 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych);
  2) zawieranie umów darowizny, w których Fundacja występuje w charakterze darczyńcy, o wartości przewyższającej kwotę 500 000 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych);
  3) zakładanie i otwieranie rachunków bankowych Fundacji;
  4) dokonywanie zmian w zakresie osób upoważnionych do dysponowania rachunkami bankowymi oraz środkami kredytowymi Fundacji;
  5) zawieranie umów rodzących po stronie Fundacji zobowiązania przewyższające kwotę 500 000 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych);
  6) zawieranie umów gwarantujących zobowiązania osób trzecich;
  7) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
  8) zawieranie umów kupna lub sprzedaży nieruchomości;
  9) zawieranie umów najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Art. 18 Komitety

 1. Fundacja może powołać Komitety będące fakultatywnymi organami doradczymi i opiniującymi Fundacji.
 2. Komitet jest powoływany przez Radę Fundacji uchwałą po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.
 3. Uchwała powołująca Komitet określa w szczególności cel powołania Komitetu, skład członkowski i okres, na jaki Komitet zostaje powołany.
 4. Komitet współpracuje z Zarządem Fundacji w celu realizacji zadań, do których został powołany.
 5. Członkami Komitetów mogą być również członkowie Rady Fundacji.

Art. 19 Połączenie fundacji

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządu Fundacji.

Art. 20 Likwidacja fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji po osiągnięciu celów, do których została powołana bądź wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 2, nie powoła likwidatorów, likwidatorami Fundacji zostają członkowie Zarządu. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące członków Zarządu Fundacji.
 4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostanie majątek, zostanie on przekazany na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji organizacjom, które działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich cele statutowe są zbliżone do celów Fundacji.

Art. 21 Postanowienia końcowe

 1. Statut Fundacji nie może zostać zmieniony przez Radę Fundacji w sposób godzący w cele, do których Fundacja została powołana.
 2. Fundacja składa coroczne sprawozdanie z działalności właściwemu ministrowi.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejestrowy.